«

»

Feb 02

Serat Jongko Joyoboyo – dalemmmmmm

Setelah menulis artikel tentang duit daun tadi, yang memunculkan kata-kata “Jaman Edan” dan sekelumit cuplikan Serat Jongko Joyoboyo, berikut saya tuliskan versi lengkapnya. Banyak sekali yang bisa diserap dari tulisan ini, meski dengan kemampuan penalaran yang terbatas. Tetapi, jika diresapi secara mendalam, maknanya sangat dalam.Bagi pembaca yang ingin berbagi rasa dan pemahaman, silahkan diungkap di sini, mungkin nanti saya akan mencoba untuk menggali lebih dalam dan membuat versi parafrasenya.

———-

JAMAN EDAN

Pancen amenangi jaman edan,
sing ora edan ora kaduman.
Sing waras padha nggragas,
sing tani padha ditaleni.
Wong dora padha ura-ura.
Begjane sing eling lan waspada.

Ratu ora netepi janji,
musna prabawane lan kuwandane.
Akeh omah ing ndhuwur kuda.
Wong mangan wong,
kayu gilingan wesi padha doyan rinasa
enak kaya roti bolu.

Yen bakal nemoni jaman:
akeh janji ora ditetepi,
wong nrajang sumpahe dhewe.
Manungsa padha seneng tumindak ngalah
tan nindakake ukum Allah.

Bareng jahat diangkat-angkat,
bareng suci dibenci.
Akeh manungsa ngutamakake reyal,
lali sanak lali kadang.
Akeh bapa lali anak,
anak nladhung biyunge.

Sedulur padha cidra,
kulawarga padha curiga,
kanca dadi mungsuh,
manungsa lali asale.
Rukun ratu ora adil,
akeh pangkat sing jahat jahil.

Makarya sing apik manungsa padha isin.
Luwih utama ngapusi.
Kelakuan padha ganjil-ganjil.
Wegah makarya kapengin urip,
yen bengi padha ora bisa turu.
Wong dagang barange saya laris, bandhane ludhes.

Akeh wong mati kaliren ing sisihe pangan.
Akeh wong nyekel bandha uripe sangsara.
Sing edan bisa dandan.
Sing mbangkang bisa nggalang
omah gedhong magrong-magrong.
Wong waras kang adil uripe nggragas lan kapencil.

Sing ora bisa maling padha digething.
Sing pinter duraka padha dadi kanca.
Wong bener thenger-thenger,
wong salah bungah-bungah.
Akeh bandha muspra ora karuwan larine.
Akeh pangkat drajat padha minggat ora karuwan sababe.

Bumi saya suwe saya mungkret.
Bumi sekilan dipajegi.
Wong wadon nganggo panganggo lanang.
Iku tandhane kaya raja kang ngumbar hawa napsu,
ngumbar angkara murka,
nggedhekake duraka.

Wong apik ditampik,
wong jahat munggah pangkat.
Wong agung kesinggung,
wong ala pinuja-puja.
Wong wadon ilang kawanitane,
wong lanang ilang kaprawirane.

Akeh jago tanpa bojo.
Wanita padha ora setya,
laku sedheng bubrah jare gagah.
Akeh biyung adol anak,
akeh wanita adol awak.
Bojo ijol-ijolan jare jempolan.

Wong wadon nunggang jaran,
wong lanang numpang slendhang pelangi.
Randha loro, prawan saaga lima.
Akeh wong adol ngelmu.
Akeh wong ngaku-aku,
njaba putih njerone dhadhu.

Ngakune suci, sucine palsu.
Akeh bujuk.
Wektu iku dhandhang diunekake kuntul.
Wong salah dianggep bener,
pengkhianat nikmat,
durjana saya sampurna.

Wong lugu keblenggu,
wong mulya dikunjara,
sing curang garang,
sing jujur kojur.
Wong dagang keplanggrang,
wong judhi ndadi.

Akeh barang kharam,
akeh anak-anak kharam.
Prawan cilik padha nyidham.
Wanita nglanggar priya.
Isih bayi padha mbayi.
Sing priya padha ngasorake drajate dhewe.

Wong golek pangan kaya gabah den interi.
Sing klebat kliwat,
sing kasep keplesed.
Sing gedhe rame tanpa gawe,
sing cilik kecelik.
Sing anggak kalenggak.

Sing wedi padha mati,
nanging sing ngawur padha makmur,
sing ngati-ati sambate kepati-pati.
Cina olang-aling kepenthung
dibandhem blendhung,
melu Jawa sing padha eling.

Sing ora eling
padha milang-miling,
mloya-mlayu kaya maling,
tudang-tuding.
Mangro tingal padha digething.
Eling, ayo mulih padha manjing.

Akeh wong ijir,
akeh wong cethil.
Sing eman-eman
ora kaduman,
sing kaduman
ora aman.

Selot-selote besuk
ngancik tutupe taun,
dewa mbrastha malaning rat,
bakal ana dewa
angejawantah,
apangawak manungsa.

Apasuryan padha Bathara Kresna.
Awewatak Baladewa.
Agegaman trisula wedha.
Jinejer wolak-waliking jaman,
wong nyilih mbalekake,
wong utang mbayar.

Utang nyawa nyaur nyawa,
utang wirang nyaur wirang.
Akeh wong cinokot lemud mati.
Akeh swara aneh tanpa rupa.
Bala prewangan, makhluk alus padha baris,
padha rebut bebener garis.

Tan kasat mata tanpa rupa,
sing mandhegani putra Bathara Indra,
agegaman trisula wedha.
Momongane padha dadi nayakaning prang,
perange tanpa bala,
sekti mandraguna tanpa aji-aji.

Sadurunge teka ana tetenger lintang kemukus dawa ngaluk-aluk,
tumanja ana kidul sisih wetan bener, lawase pitung bengi.
Parak esuk banter,
ilange katut Bthara Surya,
jumedhul bebarengan karo sing wus mungkur.
Prihatine kawula kelantur-lantur.

Iku tandhane putra Bathara Indra wus katampa
lagi tumeka ing ngarcapada,
ambiyantu wong Jawa.
Dununge ana sikile redi Lawu sisih wetan.
Adhedukuh pindha Raden Gathutkaca,
arupa gupon dara tundha tiga.

Kaya manungsa asring angleledha,
apeparab Pangeraning Prang,
tan pakra anggone anyenyandhang,
nanging bisa nyembadani ruwet-rentenge wong sapirang-pirang.
Sing padha nyembah reca ndhaplang,
cina eling, Syeh-syeh pinaringan sabda gidrang-gidrang.

Putra kinasih swarga Sunan Lawu,
ya Kyai Brajamusthi,
ya Kresna,
ya Herumurti,
mumpuni sakehing laku,
nugel tanah Jawa kaping pindho.

Ngerehake sakabehing para jim,
setan, kumara, prewangan.
Para lelembut kabawah prentah
saeka praya kinen abebantu manungsa Jawa.
Padha asenjata trisula wedha,
kadherekake Sabdopalon Nayagenggong.

Pendhak Suro nguntapake kumara,
kumara kang wus katam nebus dosanira,
kaadhepake ngarsane kang Kuwasa.
Isih timur kaceluk wong tuwa,
pangiride Gathutkaca sayuta.
Idune idu geni, sabdane malati, sing bregudul mesthi mati.

Ora tuwa ora enom,
semono uga bayu wong ora ndayani.
Nyuwun apa bae mesthi sembada,
garise sabda ora gantalan dina.
Begja-begjane sing yakin
lan setya sabdanira.

Yen karsa sinuyutan wong satanah Jawa,
nanging pilih-pilih sapa waskitha pindha dewa.
Bisa nyumurupi laire embahira,
buyutira, canggahira, pindha lair bareng sadina.
Ora bisa diapusi
amarga bisa maca ati.

Wasis wegig waskitha
ngreti sadurunge winarah,
bisa priksa embah-embahira,
ngawuningani jaman tanah Jawa.
Ngreti garise siji-sijining umat,
tan kalepyan sumuruping gegaman.

Mula den udia satriya iki,
wus tan bapa tan bibi,
lola wus aputus wedha Jawa.
Mula ngendelake trisula wedha,
landhepe trisula :
pucuk arupa gegawe sirik agawe pepati utawa utang nyawa.

Sing tengah sirik agawe kapitunaning liyan,
sing pinggir tulak talak colong jupuk winaleran.
Sirik den wenehi ati melathi, bisa kasiku.
Senenge anyenyoba, aja kaina-ina.
Begja-begjane sing dipundhut,
ateges jantrane kaemong sira sabrayat.

Ingarsa begawan wong dudu pandhita.
Sinebut pandhita dudu dewa.

Sinebut dewa kaya manungsa,
kinen kaanggep manungsa sing seje daya.
Tan ana pitakonan binalekake,
tan ana jantra binalekake.

Kabeh kajarwakake nganti jlentreh
gawang-gawang terang ndrandang.

Aja gumun aja ngungun,
yaiku putrane Bathara Indra kang pambayun,
tur isih kuwasa nundhung setan.
Tumurune tirta brajamukti, pisah kaya ngundhuh.

Ya siji iki kang bisa njarwakake
utawa paring pituduh jangka kalaningsun.

Tan kena den apusi
amarga bisa manjing jroning ati.
Ana manungsa kaiden katemu,
uga ora ana jaman sing durung kalamangsane.

Aja serik aja gela
iku dudu waktunira,
ngangsua sumur ratu tanpa makutha.
Mula sing amenangi gek enggala den luru,
aja nganti jaman kandhas.
Madhepa den amarikelu.

Begja-begjane anak putu, iku dalan sing eling lan waspada,
ing jaman Kalabendu nyawa.
Aja nglarang dolan nglari wong apangawak dewa,
dewa apangawak manungsa.
Sapa sing ngalang-ngalangi bakal cures ludhes sabraja dlama kumara.
Aja kleru pandhita samudana, larinen pandhita asenjata trisula wedha.

Iku paringe dewa.
Ngluruge tanpa wadyabala.
Yen menang datan ngasorake liyan.
Para kawula padha suka-suka
amarga adiling Pangeran wus teka.
Ratune nyembah kawula, agegaman trisula wedha.

Para pandhita ya padha ngreja,
yaiku momongane Kaki sabdopalon sing wus adus wirang.

37 comments

Skip to comment form

 1. Jonoto

  apa bener tulisan jongko joyoboyo itu seperti yang ditulis diatas? dimana didapat ? pengen dapet script jongko joyoboyo dimana?

 2. Sony bolang

  Sugeng rahayu poro sederek…

 3. cak Bar

  Semoga kita semua “wani ora édan senajan jamané édan”

 4. kalengcreative

  matur genging panuwun artikelipun Kangmasbrow.. 😉

  Tumindak kanti dugo lan prayoga, tansah eling kelawan waspodo..

 5. Bang kumis

  Kok bisa tau nama nya pke nama jawa ? #cumaopini

 6. Tirta

  SATRIA PININGIT itu memakai nama orang Djawa tidak memakai nama dari NGARAB

 7. satriamaranata

  adiluhung tinggalan wangsit dan wewarah kasepuhan kita ini bagaimana dapat terdaratkan pada anak-anak kita? Maka olehnya mari kita coba nguru-uri ing budoyo agar kita sebagai kasepuhan atau orang tua dapat ngrasuk, ngresep lan ngrumati temah tumandang dadi tulodhountuk anak cucu kita.

 8. wiloso

  Himbauan buat kita yang masih punya roso, olah roso, olah batin tan kentir cuacajaman, tan kaget dengan kejanggalan tapi jati diri batining manusa yang tatag,teteg lan tanggon yang akan dapat melihat dan menikmati rahasia dibalik menebing pikir lan weninging ardoyo.

 9. wiloso

  bumi gonjang ganing, tatanan wus rusak manusa tan urus marang liyan, seneng ancik-ancik marang ringkihing sapepadha kanggo kamulyane diri, mula taribasan suwe mijet wohing ranti yen pangeran bakal paring bebendu.

 10. dian

  sangat bagus untuk mengingatkan anak-2 muda jaman sekarang yang keblabasan….!

 11. Didik Nganjuk

  petuah luhur,supaya kita dpt memahami dan introspeksi diri dan slalu berada dlm jalan Tuhan

 12. shangaji

  kadang kala,kita kagum dengan pitutur luhur yang kita baca,dan kita juga bisa mengerti arti dan maknanya…namun,kadang kurang bisa menerapkan pesan moral yang terkandung di dalamnya dalam keseharian kita….
  “bejo bejone wong eling,isih bejo wong sing eling lan waspodho”

  salam

 13. Dhani

  Lengkap bgd..Mks y.Mgkn tepatnya itu bukan ramalan..Tp itu memang gambaran k’hdpan manusia skrg ato akan dtg..Org2 jaman dulu itu,bkan org biasa,mereka memang bnr2 dkt ma yg kuasa…..Jd mreka gmbrkan spt it,biar kita sma tau.Thanx

 14. Mazblun

  Ayo podo manunggaling kawulo gusti…

 15. agus

  bagus…buat yg muda muda…bertobat sebelum semua terlambat..

 16. David kaltim

  Alhamdulillah masih banyak umat ALLAH SWT yg mau belajar dan instrospeksi melalui media ini ,krn skrg sdh banyak isyarat2 ALLAH SWT yg ditunjukkan untk menyadarkan kita bahwa kita harus ngerti JOWONE ,ngerti TUJUAN URIPE .mksh . Salam kenal .

 17. Priyo

  Ben manungsa podo eling nek saiki manungso podo wis rusak,rusak sembarange,ayo podo tobat.

 18. totok

  ini ramalan sekaligus petuah agar setiap kita berhati-hati dan semakin mendekatkan diri dengan Sang Khalik. perbanyak amal dan ibadah. trims.

 19. nanna_kediri

  mengagumkan banget . . . . walaupun ada dikit kata2 yang belum aku ngerti. . . . hehee, kasi penjelasannya donk mas, dari pada aku nanti salah ngartiin. . . .
  penting buat renungan nih, , , ,

 20. mas tanto

  WORO-WORO

  KANGGO MENUNGSO ING NUSWANTORO

  KHUSUSE SING MANGGON ING TANAH JOWO

  SATRIO UTOMO WUS TEKO

  AREP NJALUK BALI KULUK MAKUTHO ROMO

  SING MANGGON ONO ING SISIH LOR GUNUNG LAWU

  LAN SISIH KIDULE BENGAWAN SOLO

  SING OMAHE KOYO DENE RADEN GATHUTKOCO

  LAN THUNDO TIGO KOYO PAGUPON DORO

  INGGIH MENIKO INGKANG SINUHUN SYARIF HIDAYATULLOH HADIWIJOYODININGRAT

  JUMENENG NOTO

  INGKANG TAKSIH GADAH TRAH PRABU BROWIJOYO LIMO

  SING AREP NJEJEGNE AGOMO, MAKMURNE NEGORO

  AYO SEDULUR KABEH PODO MERTOBAT

  BEN SIRO ORA PODO TELAT

  AYO SEDULUR KABEH PODO NGLURUSKE NIAT

  BEN SIRO ORA PODO KUWALAT

  PULO JOWO PULO MALATI

  ANGGON TURUNNE PORO WALI

  AYO SEDULUR KABEH PODO BALI

  NGANGGO AJARANE PORO WALI

  BEN SIRO KABEH BISO NYEDAK MARANG GUSTI

  SING MURBENG DUMADI

  MABES BROWIJOYO V SRAGEN

 21. NurAini

  Saya senang tentang jangka joyoboyo,bukan saya percaya pada ramalanya tp stidaknya bisa membuat saya intropeksi tentang keadaan alam skarang krana bnar salahya WAALLAH HU A’lam.

 22. eko wah yu.s

  @wing.. mungkin mas kandil lebih jago dalam menerjemahkannya …

 23. wing

  TRErjemahannya donk?

 24. eko wah yu.s

  @kandil,

  terima kasih sudah mampir. jangan sampai orang Jawa lupa akan budaya Jawa, he he he

 25. kandil sasmita

  Tumut bingah amargi taksih wonten ingkang sami nguri-nguri budaya Jawi

 26. eko wah yu.s

  @fathoni .. setuju 🙂

  terima kasih telah mampir

 27. fathoni

  Jongko joyoboya, kalo kita gathuk2kan memang ada benarnya, paling tidak ini bisa menjadi referensi dan acuan untuk kita manapaki kehidupan ini, khususnya orang Jawa OJO NGANTI KELANGAN JOWOMU< UNGGAH UNGGUH _MU
  bagus terus baca resapi terjemahkan ambil kebaikan dan amalkan

 28. susilo

  saya g bgitu paham artinya mas..alangkah bgsnya jikalau ada terjemahan bhsa indonesianya

 29. eko wah yu.s

  @dwe.. maaf kalo kurang lengkap… silahkan ditambahkan jika berkenan 🙂

 30. dwe

  g’ lengkap tuh….

 31. eko wah yu.s

  @Bapak…
  utak atik gathuk… jangan sampai orang jawa kehilangan jawanya…

  filsafah dipakai sebagai panduan merefleksi diri….

  matur suwun sampun mampir.. 🙂

 32. Bapak

  sepertinya banyak serat kolotido yang berisi jaman edan sebagian dah terbukti. okeh bocah bayi mabayi, wong lanang ilang kaprawirane…he,he,bukan percaya ramalan lho, hanya koko cocok. jadi itu namanya pitutur luhur

 33. eko wah yu.s

  pancen ngeriiii nek diutak atik akeh sing gathuk …

 34. wawan

  ngeri broooooooooooo

 35. eko wah yu.s

  @tarminto, saya sebenarnya juga kurang begitu bisa memahami makna mendalam dari serat tersebut, saya hanya tersentuh oleh kata-kata jaman edan… karena memang saya rasa jaman sekarang memang benar-benar edan..

 36. TARMINTO

  Saya pernah dengar ungkapan-2 Jangka Jaya Baya dari teman, tapi hanya sepotong-2, tdk selengkap ini. Terima ksh atas sajiannya mudah-2an dpt menambah wawasan kita. Sepertinya paparan di atas sdh merupakan ‘jarwan’dari bentuk aslinya berupa tembang, spt Dhandhang gula, Megatruh, Sinom, dll.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>